Stichting Stadstuin Theresia
Vooruitlopend op een definitieve keuze voor de juridische structuur van de buurt-onderneming fungeert de stichting Stadstuin Theresia als formeel opdrachtgever en rapporteert mondeling (in openbare buurtbijeen-komsten) en schriftelijk (via de website) over de voortgang van het project. Ook is zij formeel aanspreekpunt voor de (zorg)partijen die ruimtes willen huren voor dagbestedings- of andere activiteiten.

Stichting Stadstuin Theresia draagt zorg voor het beheer en de exploitatie van de stadstuin en het buurtgebouw. Het dagelijks bestuur bestaat uit actieve buurtbewoners met veel ervaring in dit soort trajecten. Enkele bewoners ondersteunen het bestuur met praktische zaken. Enkele malen per jaar organiseert de stichting een overleg dat openstaat voor alle buurt-bewoners. Recent (januari 2015) dachten zo’n 45 bewoners mee over de toekomstplannen en zijn diverse werkgroepen van start gegaan.

Er zal een projectleider worden aangesteld. Hij/zij voert het project uit en draagt de verantwoordelijkheid voor het behalen van de resultaten binnen beschikbare tijd en financiële middelen. Ook de dagelijkse coördinatie is in zijn/haar handen.

Zo ontstaat in Theresia door samenwerking met bewoners, publieke en private partijen uit stad en regio een kleinschalige buurt- voorziening met hopelijk een voorbeeldwerking voor andere wijken en buurten!

Fondsen die de Stadstuin Theresia mogelijk hebben gemaakt zijn o.a. het Oranjefonds, Tivolifonds, Rabobank, NSGK, Jantje Beton, TOG, VSB fonds, ANWB, Prins Bernhard fonds, Spiegelfonds, Janivo, Bergmansfonds, Stichting VBG, Mooi Zo Goed Zo, Ledenvereniging Thebe extra.

OPROEP


De stichting is gestart met een bestuursgroep/adviseurs ( 9 personen) en een aantal werkgroepen waaronder de werkgroep aanleg tuin/groen, werkgroep diensten/activiteiten ( programma 2014), en een werkgroep DOEN (beheer, klussen, organisatie etc.). Op deze wijze willen we in 2014 gezamenlijk starten als buurt aan een eigen buurtorganisatie. Deze werkgroepen kunnen dan samen met de stichting gaat nadenken over de invulling van aan te bieden activiteiten en diensten voor de buurtgenoten, doelgroepen en andere belangstellenden, die gebruik willen maken van de stadstuin Theresia. Ook partijen die daar activiteiten en/of diensten ( bv spreekuren willen houden) kunnen zich aan melden. Ook het punt van beheer/ horeca door de buurt komt aan de orde. Degenen die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich aanmelden middels de email van de stadstuin; info@stadstuintheresia.nl  

Tot slot start het Project "Zorg in de Buurt" ( zorg, welzijn, groen en duurzaamheid) Zie pagina ""Zorg in de buurt. Ook daarvoor zoeken we enthousiaste medewerkers en partners.   info@stadstuintheresia.nl 


Tilburg, 19 januari 2014